Stepan Shahumyan

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Gerb
Hraparak
arm rus eng
adobe

Արխիվ

Քաղաքապետի որոշումներ

Մարտ

02.03.16 N - 44    02.03.16 N - 45    02.03.16 N - 46    03.03.16 N - 47    03.03.16 N - 48    03.03.16 N - 49    04.03.16 N - 50    11.03.16 N - 51    11.03.16 N - 52    11.03.16 N - 53    11.03.16 N - 54    12.03.16 N - 55    12.03.16 N - 56    12.03.16 N - 57    12.03.16 N - 58    12.03.16 N - 59    12.03.16 N - 60    12.03.16 N - 61    14.03.16 N - 62    14.03.16 N - 63    14.03.16 N - 64    14.03.16 N - 65    14.03.16 N - 66    14.03.16 N - 67    14.03.16 N - 68    14.03.16 N - 69    14.03.16 N - 70    14.03.16 N - 71    14.03.16 N - 72    15.03.16 N - 73    15.03.16 N - 74    15.03.16 N - 75    15.03.16 N - 76    15.03.16 N - 77    15.03.16 N - 78    16.03.16 N - 79    16.03.16 N - 80    21.03.16 N - 81    21.03.16 N - 82    21.03.16 N - 83    22.03.16 N - 84    22.03.16 N - 85    23.03.16 N - 86    24.03.16 N - 87    30.03.16 N - 88    31.03.16 N - 89   

Մարտ ամսվա որոշումների ցանկ   

Փետրվար

01.02.16 N - 16    02.02.16 N - 17    03.02.16 N - 18    04.02.16 N - 19    04.02.16 N - 20    04.02.16 N - 21    09.02.16 N - 22    09.02.16 N - 23    09.02.16 N - 24    10.02.16 N - 25    10.02.16 N - 26    12.02.16 N - 27    12.02.16 N - 28    12.02.16 N - 29    17.02.16 N - 30    18.02.16 N - 31    23.02.16 N - 32    24.02.16 N - 33    24.02.16 N - 34    24.02.16 N - 35    24.02.16 N - 36    29.02.16 N - 37    29.02.16 N - 38    29.02.16 N - 39    29.02.16 N - 40    29.02.16 N - 41    29.02.16 N - 42    29.02.16 N - 43   

Փետրվար ամսվա որոշումների ցանկ   

Հունվար

11.01.16 N - 01    12.01.16 N - 02    12.01.16 N - 03    12.01.16 N - 04    14.01.16 N - 05    14.01.16 N - 06    18.01.16 N - 07    19.01.16 N - 08    22.01.16 N - 09    25.01.16 N - 10    25.01.16 N - 11    25.01.16 N - 12    26.01.16 N - 13    26.01.16 N - 14    26.01.16 N - 15   

Հունվար ամսվա որոշումների ցանկ   

Քաղաքապետի կարգադրություններ

18.01.16 N-01    18.01.16 N-02    19.01.16 N-03    19.01.16 N-04    05.02.16 N-05    08.02.16 N-06    22.02.16 N-07    23.02.16 N-08    16.03.16 N-09    23.03.16 N-10    23.03.16 N-11    31.03.16 N-12   

Ավագանու որոշումներ

Հունվար

25.01.16 N-01-Ն    25.01.16 N-02-Ա    25.01.16 N-03-Ա    25.01.16 N-04-Ն   


Created by Mariam Movsisyan

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ stepanavan.am