Stepan Shahumyan

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Gerb
Hraparak
      arm rus eng

Հայտարարություն

11/07/2016 «ՀՀ ԼՄՍՔ-ՇՀ ԱՊՁԲ -15/1-16/2» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ...

01/06/2016 «ՀՀ-ԼՄՍՔ-ՊԸԱՇՁԲ-16/1» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ...

04/04/2016 «ՀՀ-ԼՄՍՔ-ՇՀԱՇՁԲ-15/8-16/1» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ...

23/02/2016 2016 թ. գնումների պլանի փոփոխություն ...

11/02/2016 «ՀՀ-ԼՄՍՔ-ՇՀԾՁԲ-15/4-16/1» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ...

19/01/2016 «ՀՀ-ԼՄՍՔ-ՊԸԾՁԲ-16/2» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ...

28/12/2015 «ՀՀ-ԼՄՍՔ-ՊԸԾՁԲ-16/1» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ...

24/12/2015 «ՀՀ-ԼՄՍՔ-ՇՀԱՊՁԲ-15/1-16/1» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ...

16/12/2015 «ՀՀ-ԼՄՍՔ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/4» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ...

03/12/2015 «ՀՀ-ԼՄՍՔ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/15» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ...

24/11/2015 «ՀՀ-ԼՄՍՔ-ՊԸԱՇՁԲ-15/4» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ...

20/11/2015 «ՀՀ-ԼՄՍՔ-ՊԸԾՁԲ-15/3» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ...

18/11/2015 «ՀՀ-ԼՄՍՔ-ՊԸԾՁԲ-16/1» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ...

17/11/2015 2016 թ. գնումների պլան ...

11/11/2015 «ՀՀ-ԼՄՍՔ-ՊԸԾՁԲ-15/2» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ...

09/11/2015 «ՀՀ-ԼՄՍՔ-ՊԸԱՇՁԲ-15/3» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ...

03/11/2015 «ՀՀ-ԼՄՍՔ-ՊԸԱՇՁԲ-15/2» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ...

16/03/2015 «ՀՀ-ԼՄՍՔ–ՇՀԱՇՁԲ-15/1» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ...

10/02/2015 «ՀՀ-ԼՄՍՔ-ՊԸԱՇՁԲ-15/1» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ...

06/02/2015 «ՀՀ-ԼՄՍՔ- ՊԸԾՁԲ-15/01» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ...

18/12/2014 «ՀՀ-ԼՄՍՔ–ՇՀԱՊՁԲ-15/1» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ...

13/11/2014 «ՀՀ-ԼՄՍՔ-ԲԸԾՁԲ-14/01» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ...
Հասցե`   ՀՀ   Լոռու մարզ, 1901 ք. Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան 1
Հեռախոս`  (374256)22233   (374256)22188     Ֆաքս`  (374256)22233
Էլ.փոստ`   stepanavan.lori@mta.gov.am

Created by Mariam Movsisyan

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ stepanavan.am